Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica "Tęcza" funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli od 1999 roku. Początkowo usytuowana była w nieistniejącym już budynku przy ulicy Wojska Polskiego. Od 2012 roku siedziba placówki mieści się w nowym budynku przy al. Jana Pawła II 5- sąsiadując z Przedszkolem nr 3.

SPWD Świetlica "TĘCZA" jest placówką pobytu dziennego o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym. Funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-18.00. Uczestnikami świetlicy są dzieci w wieku od 7-16 lat:

 • z rodzin z problemami społecznymi (alkoholizm, przemoc domowa, bezrobocie, ubóstwo, przewlekłe choroby w rodzinie, niewydolność wychowawcza, niepełne rodziny).
 • z rodzin prawidłowo funkcjonujących z lokalnego środowiska.

Pobyt dzieci w Świetlicy jest nieodpłatny. Dzieci zgłaszane są do placówki bezpośrednio przez rodziców lub kierowane są przez pracowników socjalnych MOPS, szkoły, sąd, kuratorów za zgodą rodziców lub opiekunów. Skierowanie dziecka do Świetlicy nie wymaga decyzji administracyjnej.
Celem działalności placówki jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju, tworzenie im warunków do nauki i pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków poprzez koła i zespoły zainteresowań, a przede wszystkim łagodzenie niedostatków wychowawczych i regres zaburzeń zachowania.

Szczegółowe cele funkcjonowania placówki to:

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
 2. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie wolnym.
 3. Działalność wychowawcza i profilaktyczna.
 4. Wspieranie w nauce szkolnej, pomoc w odrabianiu prac domowych.
 5. Indywidualna pomoc specjalistyczna.
 6. Rozwój zainteresowań.
 7. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym dziecka.
 8. Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką i wychowaniem.
 9. Współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.
 10. Realizacja programów profilaktycznych.

Wymienione cele realizowane są poprzez realizację poniższych działań:

 1. Diagnoza i planowanie indywidualnego wsparcia
  • Kompleksowa diagnoza dziecka i jego środowiska wychowawczego przeprowadzona przez zespół
  • Analiza specyficznych potrzeb dzieci i wypracowanie metod, które w tym przypadku będą konieczne
  • Opracowanie i realizacja indywidualnego planu pomocy
 2. Działania o charakterze opiekuńczo - socjalnym
  • Pomoc socjalna
  • Dożywianie (dzieci korzystają codziennie z bezpłatnych obiadów gotowanych przez Kuchnię przy MOPS, sporządzają wraz z wychowawcami podwieczorki, sałatki, soki, kanapki, ciasta i desery w ramach programu zajęć kulinarnych Koła Kulinarnego pod nazwą "Kuchcik"),
  • Pomoc finansowa dla rodzin, które spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej,
  • Dbanie o higienę,
  • Pomoc odzieżowa.
  • Zapewnienie opieki przed i po zakończeniu zajęć szkolnych, a także w dniach wolnych od zajęć szkolnych (ferie zimowe, ferie świąteczne, dni rekolekcyjne, wakacje)
  • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
 3. Działania o charakterze edukacyjno – rozwojowym:
  • pomoc w nauce i nadrabianiu zaległości i braków edukacyjnych
  • pomoc w odrabianiu lekcji;
  • rozwijanie zainteresowań.
 4. Działania o charakterze profilaktyczno – wychowawczym:
  • organizacja czasu wolnego poprzez:
   • zajęcia tematyczne - ruchowe, dydaktyczne, które pomagają odkryć i rozwinąć własne zainteresowania. Obchodzenie imprez okolicznościowych – w każdym roku obchodzone są w sposób szczególny dwie imprezy: Dzień Rodziny i Spotkanie Opłatkowe. Są to imprezy integracyjne, obchodzone wspólnie z rodzicami i zaproszonymi gośćmi. Ponadto w świetlicy Tęcza organizowane są inne imprezy jak na przykład zabawa karnawałowa, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki.
   • zajęcia komputerowe - w ramach codziennych zajęć dzieci uczą się pracy z komputerem, języków obcych, korzystają z Internetu i gier edukacyjnych, jak również oglądają filmy, słuchają muzyki, oglądają zdjęcia ze wspólnych wyjazdów i uroczystości. Praca odbywa się w grupach bądź indywidualnie.
   • zajęcia rekreacyjne – wycieczki, spacery, gry i zabawy na świeżym powietrzu, gry sportowe na boisku świetlicowym (koszykówka, siatkówka), organizacja wypoczynku letniego i zimowego.
   • zajęcia plastyczne – prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora terapii zajęciowej. W trakcie zajęć przygotowywane są prace z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki i form przestrzennych m.in. geometryczne kolorowanki, kartki świąteczne, plakaty szkolne, kwiatki i ptaszki z tektury falistej, wyroby z masy solnej, wyroby z filcu, linoryty
   • zajęcia sportowe prowadzone są w budynku świetlicy, na boisku Orlik przy PSP Nr 7 oraz na boisku świetlicowym.
   • zajęcia teatralne - umożliwiają uczestnikom zajęć rozwój umiejętności ekspresji siebie i swoich emocji oraz wzrost poczucia własnej wartości. Udział w zajęciach i występach jest doskonałą okazją do treningu umiejętności społecznych – np. współpracy w grupie.
   • zajęcia muzyczne – to program oddziaływań za pomocą muzyki. Istotą programu jest założenie, że dzieci charakteryzuje naturalna wrażliwość na muzykę, która może rozwijać się pod wpływem zabiegów edukacyjno - wychowawczych a w warunkach nie sprzyjających wychowaniu muzycznemu – przygasać. Uczestnicy mają możliwość ćwiczenia słuchu i poczucia rytmu, na dostępnych w świetlicy instrumentach.
   • zajęcia kulinarne "Mały Kuchcik" mające na celu naukę samodzielnego przygotowania posiłków, estetyki i zasad savoir-vivre.
   • zajęcia Kółka Przyrodniczego – odbywają się od kwietnia do listopada, w zależności od warunków atmosferycznych. Głównym celem prowadzonych zajęć jest nauka pielęgnacji roślin zarówno tych doniczkowych jak i posadzonych w ogródku świetlicy.
   • zajęcia krawieckie mają na celu naukę szycia ręcznego i na maszynie. Skierowane są do dzieci w wieku od 10 do 16 lat. W trakcie zajęć wykonuje się m.in.woreczki z ryżem,serca z okazji Dnia Matki,maskotki- sowy i kurczaki wielkanocne,ozdoby choinkowe i anioły z filcu,stroje i dekoracje na jasełka,
   • zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne – co roku wychowawcy opracowują autorskie programy
   • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne indywidualne - zajęcia te skierowane są do dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 5. Terapeutyczne
  • program profilaktyczny- "Zwierciadło duszy"
  • program profilaktyczny- "Spójrz inaczej"
  • Elementy Treningu Zastępowania Agresji
  • Szkoła dla rodziców
  • Społeczność jako źródło doświadczeń korygująych
  • Działania korygujące w codziennych sytuacjach wychowawczych

W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlicy "TĘCZA" funkcjonuje Społeczność świetlicowa, której spotkania służą wspólnemu podejmowaniu decyzji dotyczącej ich członków, ustalenia zasad i reguł, które obowiązują w Świetlicy, rozwiązywania problemów osobistych i grupowych.