Ewa Stój- kierownik placówki, w zespole od 2005r. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja. Ukończyła specjalizację II stopnia z zakresu pracy socjalnej, studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej. Absolwentka kursów i szkoleń z zakresu pomocy dzieciom i pracy z rodzinami. Realizatorka programów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Program Wzmacniania Rodziny”.

Iwona Soja- st. wychowawca koordynator w Filii Świetlicy „Tęcza”, w zespole od 2005 r. Pedagog- specjalizacja pedagogika wczesnoszkolna i opiekuńczo-wychowawcza. Absolwentka kursów i szkoleń z zakresu terapii sensorycznej oraz różnych form pracy z dziećmi i młodzieżą.

Justyna Kopacz- st. wychowawca. Ukończyła studia pedagogiczne o specjalizacjach: opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji, wczesnoszkolnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Stalowej Woli. Posiada liczne kursy i szkolenia m.in. z socjoterapii, terapii rodzin, szkolenie z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej, drama.

Anna Sobolewska- st. wychowawca, st. instruktor terapii zajęciowej. W świetlicy od 2003r. Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego o kierunku Edukacja Artystyczna. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończyła szkolenia z zakresu technik artystycznych –ceramiki i batiku na Uniwersytecie Ludowym w Woli Sękowej oraz szkolenia techniki pracy z dziećmi. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć plastycznych.

Ewa Brzyska- st. wychowawca, w zespole od 2018r. Absolwentka Uniwersytetu Świętokrzyskiego na kierunku resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Uczestniczka kursów i szkoleń z zakresu pracy z grupą, treningu umiejętności społecznych, hortiterapii. Realizatorka „Programu Wzmacniania rodziny”

Marzena Sobota- mł. wychowawca. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. Studia podyplomowe z pedagogiki resocjalizacyjnej i socjoterapii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Absolwentka kursów i szkoleń z arteterapii.

Paweł Pająk- st. wychowawca, w zespole od 2006r. Absolwent studiów licencjackich PWSZ w Tarnobrzegu kierunek resocjalizacja, w trakcie studiów magisterskich na KUL-u kierunek pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Uczestnik wielu kursów,  szkoleń i konferencji m. in: szkolenie w projekcie Innowacyjne metody kontraktowania usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, szkolenie z zakresu technik pracy z dziećmi, praca socjalna z dziećmi, szkolenie w programie zajęć „ Spójrz inaczej” i inne.

Iwona Jugo-Rabicka - posiada wykształcenie i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć z terapii zajęciowej oraz rękodzieła artystycznego. Swoje zajęcia prowadzi w taki sposób aby uczestnicy mogli lepiej rozpoznawać swoje potrzeby, wzmacniać poczucie swojej wartości oraz odkrywać i pielęgnować swoje umiejętności, talenty i pasje. Ukończyła kierunki : Animator i menager kultury, Terapeuta zajęciowy, Rękodzieło Artystyczne. Autorka wielu projektów animacyjnych
i artystycznych w Polsce i zagranicą. W zespole od 2016 roku.

Stefania Wesołowska - st. wychowawca w Filii Świetlica „Tęcza”, w zespole od 2013r. Ukończone studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Stalowej Woli na kierunku pedagogika o specjalizacji : opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacji. Uczestniczka szkoleń, konferencji, warsztatów z zakresu profilaktyki uniwersalnej, problemów z tożsamością u dzieci i młodzieży, rozpoznawania i interweniowania w przypadku zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży.